TOP

หากเมนูไม่แสดง Click ..

ลิงค์วัดต่างๆ
วัดท่าการ้อง
วัดประดู่ทรงธรรม
โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ช่อง ITV
UBC Nation
โทรศัพท์
GSM 1-2-Call
DTAC Dprompt
Orange Hutch
True TOT
ส่งข้อความ
MobileQ 152
GSM DTAC
ข่าว/หนังสือพิมพ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
กระแสหุ้น
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
มติชน
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
Bangkok Post
INN
โปรแกรม(TPB.03) เขาค้อ-ภูเรือ -แก่งคุดคู้ 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1
พร้อมกันที่จุดนัดพบพร้อมออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ
(พร้อมบริการอาหารว่างตอนเช้าบนรถ) แวะชมทุ่งทานตะวัน(ตามฤดู) ระหว่างการเดินทางเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย กับบรรยากาศสบาย ๆ ของทัศนียภาพของสองข้างทาง
ถึงเพชรบูรณ์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมชั้น 1 ของจังหวัด
นำท่านชมอดีตดินแดนแห่งสมรภูมิรบ ขึ้นเยี่ยมชมพระตำหนักเขาค้อ
แวะชมและร่วมบันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ณ ฐานยิงสนับสนุนอิทธิ
เข้าชมสู่อนุสรณ์ผู้เสียสละ สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ของวีรชนผู้กล้า
เดินทางสู่ ภูทับเบิก ถึงที่พักบนยอดภูทับเบิก จัดเกิบสัมภาระ
รับประทานอาหารเย็นแบบปิคนิค ทำกิจกรรมส่วนตัว
ชมการบรรยายเล่าประวัติความเป็นมาของการต่อสู้ ระหว่างชาวม้งปฏิวัติ กับ ภาครัฐ หน้ารอบกองไฟ พักผ่อนตามอัธยาศัย หน้ารอบกองไฟ ณ ที่พักส่วนตัว

วันที่ 2

รับอรุณยามเช้า กับบรรยากาศเมืองหนาวเย็นสะท้านทรวง พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม
รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางร่วมทำบุญพร้อมชมทิวทัศน์ อันสวยงามบนวัดที่สูงที่สุด พร้อมชมต้นซากุระเมืองไทย
ออกเดินทางกลับ แวะชมและถ่ายรูป แปลงกระหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ จุดชมวิวอื่นอีก 3 จุด
รับประทานอาหารกลางวัน ขนมจีน 7 สี
ออกเดินทางสู่งด่านซ้ายกราบนมัสการขอพร เสริมศิริมงคล พระธาตุศรีสองรัก ที่มีประวัติความรักและมิตรภาพ ไทย-ลาว
ออกเดินทางสู่สะพาน มิตรภาพไทย-ลาว
เดินทางมุ่งสู่ริมแม่น้ำโขง ถึงแก่งคุดคู้ จัดเก็บสัมภาระ ชมบรรยากาศโดยรอบอันสวยงาม
รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3
รับอรุณยามเช้า กับบรรยากาศเมืองหนาวริมฝั่งแม่น้ำโขง
รับประทานอาหารเช้า จัดเก็บสัมภาระ เตรียมออกเดินทาง
แวะชมสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่แบ่งแยกดินแดนไทย-ลาว
นมัสการพระธาตุสัจจะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารภูเรือ
แวะชมสวนส้มสยามภูเรือ แวะชิมส้มโชกุน รสชาดสุดยอด
แวะ ขาโต เดอ เลย
ออกเดินทางกลับ แวะ ซื้อของฝาก
รับประทานอาหารเย็น
กลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 


อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนลูกทัวร์ กรุณาติดต่อ สอบถามที่สำนักงาน 0-2909-9880,0-1459-2534

หมายเหตุ
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง ซึ่งจะยึดตามสภาพของความจำ เป็น และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญตามอัตภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบขณะเดินทาง.

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถเดินทาง ไป – กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุไว้ในรายการท่องเที่ยวที่ส่งให้
3. ค่าประกันการอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางในวงเงิน 200,000 บาท
(กรณีบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน ไม่เกินท่านละ 100,000 บาท)
4. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการท่องเที่ยว
6. จัดมัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ(บางจุด)
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่าซักรีด , ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ)
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%