TOP

หากเมนูไม่แสดง Click ..

ลิงค์วัดต่างๆ
วัดท่าการ้อง
วัดประดู่ทรงธรรม
โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ช่อง ITV
UBC Nation
โทรศัพท์
GSM 1-2-Call
DTAC Dprompt
Orange Hutch
True TOT
ส่งข้อความ
MobileQ 152
GSM DTAC
ข่าว/หนังสือพิมพ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
กระแสหุ้น
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
มติชน
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
Bangkok Post
INNโปรแกรมท่องเที่ยวคุนหมิง 2วัน1คืน จ.เลย

วันที่ 1
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ พร้อมออกเดินทางสู่ จ.เลย
แวะรับประทานอาหารรสเลิศ ณ โรงแรมชั้น 1 ของ จ.เพชรบูรณ์
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เลย กันต่อ
ถึง อ.ด่านซ้าย จ.เลย แวะ นมัสการ ขอพรพระธาตุศรีสองรัก (อนุสรณ์แห่งมิตรภาพของสองกษัตริย์ ไทย-ลาว)
เข้าชมพระวิหารจำลองพระพุทธชินราช พื้นหินแกรนิตสีชมภูขนาดมหึมา และภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา
ออกเดินทางสู่คุนหมิงเมืองไทย
แวะชมน้ำตกเพียงดิน
เช้าชมความสวยงามทางธรรมชาติหินผางามหรือคุนหมิงเมืองไทย พร้อมเข้าที่พัก ซึมซับบรรยากาศของอ้อมกอดภูผา
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2

รับอรุณกับเช้าวันใหม่กับบรรยากาศ กลางหุบเขาและรับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย
จัดเก็บสัมภาระ พร้อมออกเดินทางกันต่อแบบสบายๆ
แวะชิมและเลือกซื้อส้มที่ สวนส้มสยามภูเรือ แวะชิมส้มโชกุน รสชาดสุดยอด
รับประทานอาหารกลางวัน มื้อนี้เป็นขนมจีน 7 สี อาหารเลิศรส ของ บ้านหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ไม่ทานเหมือนมาไม่ถึง
อิ่มแล้วออกเดินทางแวะ ซื้อของฝาก
นมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไตรภูมิ
รับประทานอาหารเย็นที่วิเชียร
กลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนลูกทัวร์ กรุณาติดต่อ สอบถามที่สำนักงาน 0-2909-9880,0-1459-2534

หมายเหตุ
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง ซึ่งจะยึดตามสภาพของความจำ เป็น และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญตามอัตภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบขณะเดินทาง.

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถเดินทาง ไป – กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุไว้ในรายการท่องเที่ยวที่ส่งให้
3. ค่าประกันการอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางในวงเงิน 200,000 บาท
(กรณีบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน ไม่เกินท่านละ 100,000 บาท)
4. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการท่องเที่ยว
6. จัดมัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ(บางจุด)
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่าซักรีด , ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ)
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%