TOP

ลิงค์วัดต่างๆ
วัดท่าการ้อง
วัดประดู่ทรงธรรม
โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ช่อง ITV
UBC Nation
โทรศัพท์
GSM 1-2-Call
DTAC Dprompt
Orange Hutch
True TOT
ส่งข้อความ
MobileQ 152
GSM DTAC
ข่าว/หนังสือพิมพ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
กระแสหุ้น
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
มติชน
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
Bangkok Post
INN

eXTReMe Tracker


ขอเรียนเชิญ
ร่วมฟังเทศน์มหาชาติประยุกต์
สำนวนร้อยแล้ว
พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์

พระเวสสันดรชาดก เป็นการแสดงเรื่องภพชาติหนึ่ง ในการบำเพ็ญบารมีของพระเวสสันดรอันเป็นภพชาติสุดท้าย
ก่อนที่พระองค์จะได้อุบัติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวชและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระชาติที่
ทรงบำเพ็ญบารมีครบทั้ง 30 ประการ จึงได้ชื่อว่า "มหาชาติ" พระองค์ได้ตรัสเล่าให้พระภิกษุทั้งหลาย อันเนื่อง
มาแต่เหตุฝนโบกขรพรรษที่ตกลงท่ามกลางพระประยูรญาติใน คราวที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมพระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดา ณ กรุงกบิลพัสดุ์

ความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ
ในฎีกามาลัยเทวสูตร แสดงไว้ว่าพระมาลัย เถระได้ทูลถามพระศรีอารยเมตไตรย์ซึ่งสถิตย์อยู่ในดาวดึงส์พิภพว่า
ถ้ามนุษย์ชาย-หญิงคนใดปรารถนาจะได้พบ พระองค์ผู้จะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล ควรกระทำกุศล
อย่างใด พระศรีอารยเมตไตรย์ตอบว่า ผู้ใดปรารถนาจะพบพระองค์จงจัดแจงตกแต่งเครื่องสักการะบูชาอย่างละ
พัน คือประทีป
๑ พัน ดอกสาวหาว(ผักตบ)๑ พัน ดอกอัญชัน ๑ พัน ดอกคูน ๑ พัน ฉัตร ๑ พัน ธงผ้า ๑ พัน ธงตะขาบ ๑ พัน พร้อมด้วย เครื่องไทยทานอื่น๐เช่น กล้วย อ้อย ขนมอย่างละพัน แล้วตั้งใจ ฟังพระธรรมเทศนาเวสสันดรชาดก
โดยเคารพให้จบภายในวันเดียว จักได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ พร้อมด้วยปฎิสัมภิทาญาณเฉพาะพระพักตร์ ของ
พระศรีอารยเมตไตรสัพพัญญพระพุทธเจ้าในอดีตกาล


เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก
รวมทั้งหมดมี ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา คือ
๑. ทศพร มี ๑๙ พระคาถา
๒. หิมพานต์ มี ๑๓๔ พระคาถา
๓. ทานกัณฑ์ มี ๒๐๙ พระคาถา
๔. วนปเวศน์ มี ๕๗ พระคาถา
๕. ชูชก มี ๗๙ พระคาถา
๖. จุลพน มี ๓๕ พระคาถา
๗. มหาพน มี ๘๐ พระคาถา
๘. กุมาร มี ๑๐๑ พระคาถา
๙. มัทรี มี ๙๐ พระคาถา
๑๐. สักกบรรพ มี ๔๓ พระคาถา
๑๑. มหาราช มี ๖๙ พระคาถา
๑๒. ฉกษัตริย์ มี ๓๖ พระคาถา
๑๓. นครกัณฑ์ มี ๔๘ พระคาถา

สำหรับการเทศน์มหาชาติประยุกต์มีทั้งหมด ๑๖ กัณฑ์ คือ คาถาพันแยกเป็น ๒ กัณฑ์ได้แก่ คาถาพันเบื้องต้นและ
คาถาพันเบื้องปลาย ส่วนอีก ๑ กัณฑ์นั้นเป็น อารัมภกถาเพื่อให้สาธุชนได้รับทราบเรื่องราวความเป็นมาของมหา
ชาติ เวสสันดรชาดกและวัตถุประสงค์ของการจัดทำคัมภีร์เทศน์มหาชาติประยุกต์โดยสำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ด
ยอดพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนและเยาวชนในยุคปัจจุบัน


ในครั้งนี้คณะผู้จัดได้ตระเตรียมเครื่องบูชา อย่างละ ๑ พันครบถ้วนตามที่แสดงไว้ในฎีกาทุกประการ

ขอเรียนเชิญท่านสาธุชน
ร่วมกันจุดประทีป ๑,๐๐๐ พันดวงบูชาคาถาพัน
เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น.
และร่วมเป็นเจ้าภาพไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์


ความศรัทธาในสิ่งที่เลิศ บุคคลใดเลื่อมใสในพระพพุทธเจ้า ซึ่งเป็นทักขิไณยบุคคลอันเป็นเลิศ บุคคลใดเลื่อมใสใน
พระธรรม ซึ่งเป็นธรรมอันเลิศบุคคลใดเลื่อมใสในพระสงฆ์ ซึ่งเป็นบุญ อันเลิศ ถวายทานแล้วในพระรัตนตรัยอัน
เลิศ บุญที่เลิศย่อมเจริญจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ ย่อมถึงความเป็นเลิศ บันเทิงอยู่ ดังนี้แล (อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต ปสาทสูตร ข้อ๓๔)

ขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จอันดีงาม สมดัง เจตนาที่ตั้งใจไว้ทุกประการ ขุมทรัพย์ที่ท่านฝังไว้ใน
พระศาสนา ปัจจัยที่ได้จากติดกัณฑ์เทศน์ทั้ง ๑๖ กัณฑ์ ปัจจัยที่ได้จากเป็นเจ้าภาพไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ปัจจัยที่ได้
จากบูชา ฉัตร ธง ดอกไม้ ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมไตร โลกนาถซึ่งได้โปรดเกล้าให้แต่ง
มหาชาติคำหลวง สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์กาพย์ มหาชาติ ซึ่งพระบรมอัฐิของพระองค์
ได้บรรจุอยู่ในพระเจดีย์ ณ วัดประดู่ทรงธรรมแห่งนี้

บูรพมหากษัตริยาธิราชและพระราชวงศ์แห่งกรุงศรี อยุธยาทุกพระองค์และทุกพระราชวงศ์ อุทิศถวาย พระมหา
เถระ พระเถระ เจ้าอาวาสทุกองค์ และพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฎิบัติดีทุกองค์ในวัดประดู่ทรงธรรมอุทิศให้บรรพบุรุษ
ทุกท่าน

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
เพื่อจัดตกแต่งเครื่องบูชาและเครื่องปูลาดในพระวิหาร เพื่อจัดตกแต่งบริเวณพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิพระเจ้าทรงธรรม
เพื่อบำรุงการศึกษาโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
ทั้งนี้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ประวัติวัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม เป็นวัดโบราณสร้างมาแต่สมัยใดไม่ ปรากฎหลักฐาน แต่ได้รับพระราชทานวิสงคามสีมาเมื่อพ.ศ.
๒๒๐๐ ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชื่อว่า วัดประดู่โรงธรรม เพราะได้ รวมเอาวัดประดู่ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือและวัดโรง
ธรรมที่อยู่ด้านทิศใต้ มาเป็นวัดเดียวกัน ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้รับพระราชทาน นามว่า"วัดประดู่ทรงธรรม"
สถานที่ตั้งอยู่ในเมืองอโยธยา ห่างจากสถานีรถไฟไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว ๑ กิโลเมตร มีทางหลวงหมาย
เลข ๓๐๕๘ แยกจากถนนโรจนะตรงวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้มไปทาง ทิศเหนือระยะทาง ๑ กิโลเมตร วัดประดู่
ทรงธรรมเคยถูกทิ้งร้างไป จนกระทั่งหลวงพ่อ รอดเสือซึ่งเป็นศิษย์เก่าได้มาปฎิสังขรณ์ให้มีสภาพดีขึ้นมีพระสงฆ์
จำพรรษาจนถึงปัจจุบัน ในอดีตวัดนี้เคยเป็นวัดที่เป็นสำนักสอน ศิลปวิทยาแขนงต่างๆถึง ๒๐ ประการ ทำให้ศิษย์วัด
รุ่นก่อนๆ สามารถนำไปใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพจนเจริญก้าวหน้าได้

อดีตเจ้าอาวาสของวัดประดู่ทรงธรรมหลายองค์เป็นผู้มี คุณธรรมวิเศษ มีความศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนนับถือมาก มีข้อความ กล่าวไว้ในพระราชพงสาวดารว่า ในปีพ.ศ. ๒๑๖๓ รัชสมัยสมเด็จ พระเจ้าทรงธรรม ชาวญี่ปุ่นได้เดิน
ทางเข้ามาค้าขายโดยเรือสำเภา แต่มีความโกรธว่าเสนาบดีมิได้เป็นธรรม จึงคุมพลประมาณ ๕๐๐ คน เข้ามาเพื่อ
จะจับพระเจ้าอยู่หัว แต่พระสงฆ์วัดประดู่โรงธรรม จำนวน ๘ รูป อัญเชิญเสด็จพระองค์หลีกไป โดยญี่ปุ่นเฉยเสีย
เมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปแล้ว จึงต่างทุ่มเถียงกันเป็นโกลาหล ในปี ๒๓๐๑ พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๓๒ แห่งกรุง
ศรีอยุธยา คือพระเจ้าอุทุมพรได้ประทับจำพรรษาเมื่อคราวทรงผนวช เมื่อเจ้ากรุงธนบุรีทรงกอบกู้เอกราชได้แล้วมี
พระราชโองการให้สืบหาพระสงฆ์ผู้รู้อรรถรู้ธรรมมาประชุมกัน ที่วัดบางหว้าใหญ่ ในปีชวดสัมฤทธิ์ศก พ.ศ.
๒๓๑๒ พระอาจารย์ดีแห่งวัดประดู่โรงธรรม ก็ได้รับการสถาปนาขึ้น เป็นสมเด็จ พระสังฆราชเจ้านายชั้นผู้ใหญ
่หลาย พระองค์ได้เคยเสด็จมาวัดนี้ คือ กรมพระพิทักษ์พี่ยาเธอ พระราชโอรสในรัชกาลที่๒ สมเด็จกรมพระยาดำรง ราชานุภาพ เจ้าฟ้ากรมพระนริสรานุวัติวงศ์ เจ้าฟ้าประชาธิปก(รัชกาลที่ ๗) กรมขุนสุโขทัยธรรมราชาสมเด็จ
พระมหา สมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงนับได้ว่า วัดประดู่ทรงธรรมเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่ง

กำหนดการเทศน์มหาชาติประยุกต์

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ เป็นมงคลฤกษ์
๐๗.๐๐น. เจ้าอาวาสจุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย นมัสการพระรัตนตรัย
๐๗.๓๐น. อาราธนาคาถาพัน เชิญทุกท่านร่วมกันจุดประทีป
๑,๐๐๐ ดวง บูชาคาถาพัน
๐๘.๓๐น. เจ้าภาพจุดธูป-เทียน บูชากัณฑ์เทศน์ อาราธนาธรรม เริ่มเทศน์กัณฑ์ทศพร และตามลำดับกัณฑ์ ถวายไทยธรรม
๑๑.๐๐น. ถวายภัตตาหารเพล
เชิญผู้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐น. เริ่มเทศน์กัณฑ์ต่อไปจนครบ
๑๗.๐๐น. แจกของบูชา มีผลไม้ ขนม น้ำมนต์

สำหรับฉัตร ๑ คู่ ธงตะขาบและดอกไม้ที่บูชาพระธรรม หากท่านใดต้องการนำไปบูชาเป็นสิริมงคลกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ภายในงาน