TOP

หากเมนูไม่แสดง Click ..

ลิงค์วัดต่างๆ
วัดท่าการ้อง
วัดประดู่ทรงธรรม
โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ช่อง ITV
UBC Nation
โทรศัพท์
GSM 1-2-Call
DTAC Dprompt
Orange Hutch
True TOT
ส่งข้อความ
MobileQ 152
GSM DTAC
ข่าว/หนังสือพิมพ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
กระแสหุ้น
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
มติชน
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
Bangkok Post
INNโปรแกรม 2
4 วัน 3 คืน 27-28-29-30 ม.ค. 2550

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27-28-29-30 มกราคม 2550

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
เดินทางโดย : รถโค้ชปรับอากาศ 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1
18.00 น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศชั้น 1 ระหว่างทางสนุกสนานกับเกมส์สันทนาการ และความบันเทิงจากทีมงานมัคคุเทศก์ เดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบริการอาหารกล่อง(1)เครื่องดื่ม

วันที่ 2 : ดอยสุเทพฯ – สวนสัตว์ หมีแพนด้า – บ่อสร้าง สันกำแพง - ไนท์ซาฟารี
06.00 น. เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ บริการอาหารเช้า (2) หลังจากนั้น เดินทางสู่ ดอยสุเทพ นำคณะขึ้นกระเช้า สักการะ พระบรมธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ห้องอาหาร
บ่าย นำคณะเดินทางเที่ยวชม สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักของหมีแพนด้า เทวี–เทวัญ สมควรแก่เวลา นำคณะสู่
หมู่บ้านศิลป หัตถกรรม สันกำแพง – บ่อสร้าง ให้ท่านได้จับจ่ายสินค้าของฝากที่ระลึก
18.00 น. บริการอาหารค่ำ (4) ณ ห้องอาหาร หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่ ไนท์ซาฟารี สวนสัตว์เปิดแห่งใหม่ นั่งรถ แทรม ชมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ต่างๆ ในยามค่ำคืน ตื่นเต้นกับ สิงโตเคนย่า, ยีราฟ ฯลฯ มากมาย ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก

วันที่ 3 : งานมหกรรม พืชสวนโลก
08.00 น. บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. นำคณะเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง บนพื้นที่ 470 ไร่ เข้าสู่งาน มหกรรม พืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 งานที่รวมสุดยอดความมหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ในพื้นที่เขตร้อนชื้นที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ของพรรณไม้กว่า 2,200 ชนิด มากกว่า2.5ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่พระองค์
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

จุดเด่นของงาน :
1. หอคำหลวง (Royal Pavilion)
2. สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
3.นิทรรศการในอาคารและการประกวด
4. ส่วนการแสดงพิเศษ
5. นิทรรศการและประกวดกล้วยไม้
6. สวนพรรณไม้เขตร้อนชื้น (Fruit Hub)
7. การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ

12.00 ทางทีมงานมองความอิสระให้กับคณะลูกทัวร์ได้เที่ยวชมงานตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
18.00 น. บริการอาหารค่ำ แบบขันโตกดินเนอร์ (7) หลังอาหาร นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ 4 : อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า – ตลาดวโรรส - กรุงเทพฯ
06.00 น. บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่ อ่างเก็บน้ำ ห้วยตึงเฒ่าแหล่งท่องเที่ยว
ในหน่วยทหาร ได้เวลาอันสมควร นำคณะช้อปปิ้งของฝากที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงใหม่ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (9) ณ ห้องอาหาร หลังอาหาร นำคณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ
19.00 บริการอาหารค่ำ (10) ณ ห้องอาหาร
23.50 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคา :

ผู้ใหญ่ ท่านละ 5,700 บาท
เด็ก อายุ 3 – 12 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม) พักรวมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียง ท่านละ 3,300 บาท

หมายเหตุ :
โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยอันมิได้อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ชั้นหนึ่ง
- ค่าที่พักมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว 2 คืน เช่น
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน และผู้ช่วย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

สิ่งที่ควรนำไป :
รองเท้าสวมสบาย/หมวกหรือร่มกันแดด/ยารักษาโรคประจำตัว/เสื้อกันหนาว/อื่นๆที่คุณเห็นสมควร
หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะถือประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ