TOP

หากเมนูไม่แสดง Click ..

ลิงค์วัดต่างๆ
วัดท่าการ้อง
วัดประดู่ทรงธรรม
โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ช่อง ITV
UBC Nation
โทรศัพท์
GSM 1-2-Call
DTAC Dprompt
Orange Hutch
True TOT
ส่งข้อความ
MobileQ 152
GSM DTAC
ข่าว/หนังสือพิมพ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
กระแสหุ้น
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
มติชน
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
Bangkok Post
INNโปรแกรม 1
4 วัน 3 คืน 18-19-20-21 ม.ค. 2550

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 18-19-20-21 มกราคม 2550

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
เดินทางโดย : รถโค้ชปรับอากาศ 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1
19.00 น พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ
19.30 น . ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์ นำท่านเดินทางสู่ภาคเหนือของไทย บริการอาหาร (1) พร้อม
เครื่องดื่มเย็นๆ ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจ และสนุกสนานกับสันทนาการต่างๆ บนรถ สมควรแก่เวลา พัก
ผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 เชียงใหม่ – งานพืชสวนโลก – ขันโตกดินเนอร์
06.30 น . อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัว และบริการอาหารมื้อเช้า (2)
08.00 น . นำท่านเดินทางสู่งาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ชมความงดงามของต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ ที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจจัดขึ้นเพื่อน้อยเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีในปี 2549 และ
วโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 ในงานแบ่งเป็นส่วนการแสดงต่างๆ ดังนี้
1. สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
2. สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
3. สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ประเภทองค์กร
4. สวนประเทศไทย สวนการแสดงกลาง (Royal Plaza)
5. หอคำหลวง
6. นิทรรศการและการประกวดพืชพรรณไม้
7. การแสดงศิลปวัฒนธรรม กว่า 800 รายการ จากทุกภูมิภาคของไทยและทั่วโลก
อิสระกับอาหารมื้อกลางวัน
16.00 น . พร้อมกันที่รถโค้ช นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น . บริการอาหารมื้อค่ำ (3) แบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงแบบภาคเหนือกับโชว์ต่างๆ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังอาหารอิสระในการช้อปปิ้งไนท์บาซ่า ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียง

วันที่ 3 ดอยสุเทพ – เวียงกุมกาม – ช้อปปิ้ง – บ่อสร้าง
08.00 น . อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารมื้อเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเก็บสัมภาระอำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ดอยสุเทพ สักการะองค์พระธาตุดอยสุเทพ
เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่
12.00 น . บริการอาหารมื้อกลางวัน (5)
บ่าย นำท่านชมเมืองใต้พิภพ ที่เวียงกุมกาม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของภาคเหนือ อาทิ ร่มกระดาษสา , เครื่องเงิน , แคบหมู , น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ
18.00 น . บริการอาหารมื้อค่ำ (6) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 4 กรุงเทพมหานคร
06.00 น . เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ .......... พร้อมความประทับใจ

ราคา :

ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,300 บาท
เด็ก อายุ 3 – 12 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม) พักรวมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียง ท่านละ 2,300 บาท

หมายเหตุ :
โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยอันมิได้อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ชั้นหนึ่ง
- ค่าที่พักมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว 2 คืน เช่น
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน และผู้ช่วย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

สิ่งที่ควรนำไป :
รองเท้าสวมสบาย/หมวกหรือร่มกันแดด/ยารักษาโรคประจำตัว/เสื้อกันหนาว/อื่นๆที่คุณเห็นสมควร
หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะถือประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ