TOP

หากเมนูไม่แสดง Click ..

ลิงค์วัดต่างๆ
วัดท่าการ้อง
วัดประดู่ทรงธรรม
โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ช่อง ITV
UBC Nation
โทรศัพท์
GSM 1-2-Call
DTAC Dprompt
Orange Hutch
True TOT
ส่งข้อความ
MobileQ 152
GSM DTAC
ข่าว/หนังสือพิมพ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
กระแสหุ้น
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
มติชน
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
Bangkok Post
INN

eXTReMe Tracker


โปรแกรมทัวร์ ไหว้พระ ๙ วัด
ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
วันที่ ๒๙-๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๐
วันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๐
๑. วัดพิชัยสงคราม
๒. วัดหน้าพระเมรุ
๓. วัดประดู่ทรงธรรม (ร่วมถวายเทียนพรรษา)
๔. วัดกล้วย (ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน)
** รับประทานอาหาร แบบบุฟเฟ่ที่โรงแรม
๕. วัดสมณโกฏธาราม
๖. วัดสุวรรณดาราราม
๗. วัดศาลาปูน
๘. วัดสามวิหาร
๙. วัดเชิงท่า
  *** พิเศษ พาท่านสู่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นมัสการขอพรสมเด็จพระนเรศว มหาราชซึ่งตั้งอยู่ทางเข้าวัดภูเขาทอง(ทุ่งภูเขาทอง อดีตเคยเป็นที่ตั้งกองทัพหน้าด่าน ของขุนพิเรน ทรเทพที่ต้านทัพทหารพม่าก่อนเข้าตีกรุง (พิเศษ) กลับ ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมอิ่มบุญกัน
ถ้วนหน้า สาธุ สาธุ สาธุ
วันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๐
๑. วัดแม่นางปลื้ม
๒. วัดตึก
๓. วัดธรรมมิกราช
๔. วัดท่าการ้อง
** รับประทานอาหาร แบบบุฟเฟ่ที่โรงแรม
๕. วัดใหญ่ชัยมงคล??
๖. วัดราชประดิษฐาน
๗. วัดตูม
๘. วัดพนัญเชิง?
๙. วิหารมงคลบพิตร
  *** พิเศษ พาท่านสู่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นมัสการขอพรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งตั้งอยู่ทางเข้าวัดภูเขาทอง(ทุ่งภูเขาทอง อดีตเคยเป็นที่ตั้งกองทัพหน้าด่าน ของขุนพิเรน ทรเทพที่ต้านทัพทหารพม่าก่อนเข้าตีกรุง (พิเศษ) กลับ ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมอิ่มบุญกัน
ถ้วนหน้า สาธุ สาธุ สาธุ


ราคาท่านละ ๙๙๙? บาท / ท่าน

ราคาที่เสนอนี้รวม
ค่ารถปรับอากาศ ?รับ-ส่ง ตามจุดที่กำหนด
อาหารว่าง(เช้า)
อาหารกลางวัน(บุฟเฟ่โรงแรม)
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง (น้ำเปล่า)
ค่าเข้าชมหรือค่าบำรุงสถานที่ต่างๆ
ค่ามัคคุเทศก์

เทียนพรรษาต้นใหญ่ 1 คู่ (ไม่ใช้ของเวียน)
ผ้าอาบน้ำฝน 1 ชุด (ไม่ใช้ของเวียน)

หนังสือ อยุธยามหามงคล

พิเศษ ถวายเทียนพรรษา ๙ วัด
วันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๐

๑. วัดพิชัยสงคราม
๒. วัดหน้าพระเมรุ
๓. วัดประดู่ทรงธรรม (ร่วมถวายเทียนพรรษา)
๔. วัดกล้วย (ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน)
** รับประทานอาหาร แบบบุฟเฟ่ที่โรงแรม
๕. วัดสมณโกฏธาราม
๖. วัดสุวรรณดาราราม
๗. วัดศาลาปูน
๘. วัดสามวิหาร
๙. วัดเชิงท่า
  *** พิเศษ พาท่านสู่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นมัสการขอพรสมเด็จพระนเรศว มหาราชซึ่งตั้งอยู่ทางเข้าวัดภูเขาทอง(ทุ่งภูเขาทอง อดีตเคยเป็นที่ตั้งกองทัพหน้าด่าน ของขุนพิเรน ทรเทพที่ต้านทัพทหารพม่าก่อนเข้าตีกรุง (พิเศษ) กลับ ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมอิ่มบุญกัน
ถ้วนหน้า สาธุ สาธุ สาธุ

ราคาท่านละ ๑,๔๙๙? บาท / ท่าน


ราคาที่เสนอนี้รวม
ค่ารถปรับอากาศ ?รับ-ส่ง ตามจุดที่กำหนด
อาหารว่าง(เช้า)
อาหารกลางวัน(บุฟเฟ่โรงแรม)
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง (น้ำเปล่า)
ค่าเข้าชมหรือค่าบำรุงสถานที่ต่างๆ
ค่ามัคคุเทศก์

เทียนพรรษาต้นเล็ก ๙ คู่ (ไม่ใช้ของเวียน)
ผ้าอาบน้ำฝน ๙ ชุด (ไม่ใช้ของเวียน)

หนังสือ อยุธยามหามงคล

ราคาที่เสนอนี้ไม่รวม
ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการทัวร์ที่กำหนด ค่าทำบุญและบูชาวัตถุมงคลและของต่างๆ

การชำระเงิน/การจองทัวร์
สำรองและจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง เมื่อตกลงสำรองทัวร์ ชำระค่ามัดจำทัวร์ 50% ส่วนที่เหลือ
ชำระในวันเดินทาง โดยสามารถชำระผ่านธนาคารมาท
ี่ ??

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขานวนคร
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สายพิณ ลือชา เลขที่ 083-0023-800
สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.? 084-1544209,? 081-4592534, 0-2909-9880


ประวัติความเป็นมา

คำถวายเทียนเข้าพรรษา

***********

?ยัคเฆ?? ภันเต? สังโฆ? ปะฏิชานาตุ? มะยัง?? ภันเต? ปะทีปะยุตัง?? สะปะริวารัง?? ??เตมาสัง? ???พุทธัสสะ? ??ปูชะนัตถานะ? ??อิมัสสะหมิง? ???อุโปสะถาคาเร? ?นิยาเทมะ ??สาธุ ??โน ??ภันเต? อะยัง? เต ??มาสัง ??พุทธัสสะ? ?ปูชะนัตถายะ ?ปะทีปะยุคัสสะ? ทานัสสะ? อานิสังโส? อัมหากัญเจวะ? มาตาปิตุ? อาทีนัญจะ? ปิยะชะนานัง? ทีฆะรัตตัง? หิตายะ? สุขายะ? สังวัตตะต

คำแปลถวายเทียนพรรษา

????????? ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ? ขอพระสงฆ์จงรับทราบ? ข้าพเจ้าทั้งหลาย? ขอมอบถวายเทียนคู่นี้? พร้อมกับบริวาร? ไว้? ณ.? พระอุโบสถนี้? เพื่อเป็นพุทธะบูชาตลอดพรรษา? ขออานิสงส์แห่งการถวาย? ของข้าพเจ้าทั้งหลาย? จงเป็นไปเพื่อประโยชน์? และความสุข? แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย? แก่ปิยะชนทั้งหลาย? มีมารดาบิดา? เป็นต้นด้วย? ตลอดกาลนานเทอญ.