TOP

หากเมนูไม่แสดง Click ..

ลิงค์วัดต่างๆ
วัดท่าการ้อง
วัดประดู่ทรงธรรม
โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ช่อง ITV
UBC Nation
โทรศัพท์
GSM 1-2-Call
DTAC Dprompt
Orange Hutch
True TOT
ส่งข้อความ
MobileQ 152
GSM DTAC
ข่าว/หนังสือพิมพ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
กระแสหุ้น
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
มติชน
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
Bangkok Post
INN

eXTReMe Tracker

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน A.006
  โปรแกรมท่องเที่ยวแบบสบายๆ นั่งแพชมธรรมชาติอชมธรรมชาติ เหนือเขื่อน พักผ่อนอย่างสุขใจ แบบฉบับของเราเอง จัดอาหารให้ 4 เวลา
( เที่ยง - เย็น - เช้า - เที่ยง)
วันที่ 1 08.00 พร้อมกันที่จุดนัดพบ


08.30 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กาญนบุรี
11.00 ถึงเมืองกาญจนบุรี แวะสุสานทหารนิรนาม
12.00 เดินทางถึงหน้าเขื่อน ลงแพที่พักส่วนตัวตัวซึ่งเป็น แพที่มีความทันสมัย และมีความปลอด ภัยสูงโดยใช้ทุนถึง 5 ถัง จัดเก็บสัมภาระ รับประทานอาหารกลางวัน ธรรมกลางบรรยากาศ ของสายน้ำ โขดเขา ผืนป่า ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างเต็มเปี่ยม สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ว่ายน้ำ ตกปลา ล่องแพ ปล่อยให้ความวุ่นวายลอย ไปกับสายน้ำ เหนือเขื่อ
18.00 รับประทานอาหาร พร้อมกิจกรรมตามถนัด ร้องเพลง ดื่ม+เฮฮาได้เต็มที่บนแพ พร้อมระบบ แสง สี เสียง และคาราโอเกะ ที่สมบูรณ์แบบ
   
อรุณสวัสดิ์กับเช้าวันใหม่อันสดใส
07.30 รับประทานอาหารเช้า
08.30 พักผ่อนและทำกิจกรรมตามอัธยาศัย
  12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
วันที่ 2 13.00 ออกเดินทาง

13.40 ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว ร่วมลำลึกถึงประวัติศาสตร์ เก็บภาพความประทับใจ และซื้อของฝาก
14.30 ออกเดินทางกลับ
18.30 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
   
   
   
   
   
   


อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนลูกทัวร์ กรุณาติดต่อ สอบถามที่สำนักงาน 0-2909-9880,0-1459-2534

หมายเหตุ
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง ซึ่งจะยึดตามสภาพของความจำ เป็น และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญตามอัตภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบขณะเดินทาง.

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถเดินทาง ไป – กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุไว้ในรายการท่องเที่ยวที่ส่งให้
3. ค่าประกันการอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางในวงเงิน 200,000 บาท
(กรณีบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน ไม่เกินท่านละ 100,000 บาท)
4. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการท่องเที่ยว
6. จัดมัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ(บางจุด)
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่าซักรีด , ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ)
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
ดูรายละเอียดของพื้นที่...