TOP

ลิงค์วัดต่างๆ
วัดท่าการ้อง
วัดประดู่ทรงธรรม
โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ช่อง ITV
UBC Nation
โทรศัพท์
GSM 1-2-Call
DTAC Dprompt
Orange Hutch
True TOT
ส่งข้อความ
MobileQ 152
GSM DTAC
ข่าว/หนังสือพิมพ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
กระแสหุ้น
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
มติชน
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
Bangkok Post
INN
eXTReMe Tracker


โปรแกรมไหว้พระมหามงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๙ วัด
รายละเอียดโปรแกรมที่ ๖

๑ วัดพระญาติการาม
"นมัสการหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่ออั้น หลวงพ่อเภา
ละเลิกสิ่งมัวเมา ด้วยบุญเราให้หนุนนำ"

วัดพระญาติการามหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า"วัดพระญาติ" สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ปัจจุบันมีพระครูสังฆรักษ์เฉลิม เป็นเจ้าอาวาส สิ่งศักดิ์สิทธ์และสริริมงคลของวัดนี้ คือ พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปหินทรายขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก ปางมารวิชัยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรี อยุธยา วันพระญาติการามมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วประเทศ เนื่องจากมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังคือ "หลวงพ่อกลั่น หลวงพ่ออั้น หลวงพ่อเภา" ซึ่งวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นเป็นที่ยอมรับในวงการ โดยเฉพราะเหรียญหลวงพ่อกลั่นนั้น ถือว่าเป็นจักรพรรดิแห่งเหรียญ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปกราบรูปหล่อ ของหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่ออั้น หลวงพ่อเภา ได้ที่วิหารภายในบริเวณวัด
มหามงคล
เมตตามหานิยม บูชาพระรัตนตรัย๒ วัดพิชัยสงคราม
"น้อมย้อนรำลึก การสู้ศึกศัตรู แห่งพระเจ้าตาก"

เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา มีนามปรากฏในราชพงศาวดารว่า "วัดพิชัย" บางแห่งเขียนว่า "วัดพิไชย" ต่อมาได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น "วัดพิชัยสงคราม" ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณรัชการที่ ๔ หรือ ๕ ในคราวที่ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เนื่องจากเป็นวัดร้างในช่วงปลายสมัยกรุศรีอยุธยาเป็นต้นมา ที่ได้นามอย่างนี้ถือเอาเหตุผลที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ตีผ่าวงล้อมข้าศึกออกจากวัดพิชัยมาได้ นับว่าได้รับชัยชนะ ต่อมาเมื่อได้มีการบูรณะปฏิสังขรณวัดขึ้น จึงขนานามามวัดเสียใหม่เป็นการเทิดพระเกียรติและอนุสรณ์แห่งสถานที่วัดนี้ วัดพิชัยสงครามนับเข้าเป็นวัดชนิดที่รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๑๙๒๐
มหามงคล
บูชาพระรัตนตรัย

๓ วัดสมณโกฏฐาราม

"ท่องเที่ยวอโยธยา บูชานมัสการ
สืบสานพระศาสนา ศึกษาประวัติศาสตร์"

เป็นวัดโบราญเชื่อว่ามีมาก่อนการตั้งกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในเขตเมืองอโยธยา ทางทิศตะวันออก
ของเกาะเมือง ไดัรับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยาโกษาเหล็กและโกษาปาน วันนี้
สมเด็จพระนารายณ์ได้เสด็จมาพระราชทานเพลิงศพเจ้าแม่วัดดุสิต เป็นเป็นพระนมของพระงค์
และเป็นมารดาของเจ้าพระยาโกษาธิบดีทั้งสอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญภายในวัดประกอบด้วยฐาน
พระปรางค์ขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยระเบียงคดรูปสี่เหลี่ยม จากการขุดแต่งบูรณะโดยกรมศิลปา
กรพบว่าปรางค์ดังกล่าวเป็นปรางค์ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลา ซึ่งสร้างครอบทับเจดีย์ทรง
ระฆังกลมที่ตั้งอยู่บนลานประทักษิณเชื่อกับเจดีย์ประจำมุมทั้งสี่ ่มีกำแพงแก้วล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง
ถัดออกมาท่างทิศตะวันออก นอกระเบียงมีวิหารขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับการบูรณะเพิ่มเติมในสมัย
อยุธยาตอนปลาย เช่นเดียวกับพระอุโบสถซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของวัดในแนวเดียวกันวัน
นี้มีประปรางค์องค์หนึ่งมีลักษณะคล้ายกับเจดีย์วัดเจ็ดยอด เล่ากันว่าเจ้าพระยาโกษา (เหล็ก)
ชอบใจและถ่ายแบบมาตั้งแต่ครั้งขึ้นไปตีเมืองเชีงใหม่ ปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่
โดยสร้างเสนาสนะอยู่ทางสิสศใต้ของโบราณสถาน

มหามงคล
บูชาบูรพกษัตริย์ กตัญญูเวทิตา เมตตามหามงคล

 

 

๔ วัดประดู่ทรงธรรม
"สักการะหลวงพ่อยิ้มหรือพระพุทธรัตนมงคล

ที่ตั้งวัดอยู่ใกล้กั
มหามงคล
การบูชาพระรัตนตรัย ขอพรหลวงพ่อยิ้ม

 

 

๕ วัดท่าการ้อง
"กราบนมัสการพระครูหลวงปู่เทียม วัดกษัตรา
ศรั
ทธาชาวอยุธยา สืบรักษาพุทธวัฒนธรรม"

เดิมชื่อ "วัดกกษัตรา" หรือ "วัดกษัตราราม" เม
มหามงคล
เมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี หน้าที่การงาน

๖ วัดตึก
"กราบองค์พระมงคลบพิตร ตั้จิตศรัทธา
สักการะบูชา อยุธยาพระศรีนคร"

วิหารพระมคลบพิตร ภายในประดิษฐานพระมงคลบพิตรหรือ หลวงพ่อมงคลบพิตรพระคู่บ้านคู่

เมตตามหานิยม สิริมงคลทุกด้าน
๗ วัดวรเชษฐ์(ใน)
"พระพุทธนิมิตพิชิตมาร งามตระหง่าน


มหามงคล
ความเจริญรุ่งเรือง การขอความสำเร็จในหร้าที่การงาน และเมตตามหานิยม

๘ วัดวัดตูม
"วัดแห่งพระชนกนาถ ทวยราษฏร์พร้อมภักดี

มหามงคล
เมตตามหานิยม บูชาพระรัตนตรัย

วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
"ตำหนักพระพุทธเจ้าหลวง บรวงสรวงสักการะ

วั
มหามงคล
บูชาบูรพกษัตริย์ กตัญญูกตเวทิตา เมตตามหามงคล